Аб – Агре

etymolog_slovnyk_tom1_37

etymolog_slovnyk_tom1_38

etymolog_slovnyk_tom1_39

etymolog_slovnyk_tom1_40

etymolog_slovnyk_tom1_41

etymolog_slovnyk_tom1_42

etymolog_slovnyk_tom1_43

etymolog_slovnyk_tom1_44

etymolog_slovnyk_tom1_45

etymolog_slovnyk_tom1_46