Aгр – Акро

etymolog_slovnyk_tom1_48

etymolog_slovnyk_tom1_49

etymolog_slovnyk_tom1_50

etymolog_slovnyk_tom1_51

etymolog_slovnyk_tom1_52

etymolog_slovnyk_tom1_53

etymolog_slovnyk_tom1_54

etymolog_slovnyk_tom1_55

etymolog_slovnyk_tom1_56